Việt Ngữ

Là Giáo viên, chúng ta sẽ trở thành nguồn tài liệu để các em học hỏi những điều tốt đẹp về ngôn ngữ dân tộc và các phong tục tập quán cổ truyền của người Việt. Những kiến thức mà chúng ta truyền đạt sẽ là hành trang cho các em sau này. Do đó, chúng ta phải tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để làm tròn trách nhiệm mà chúng ta đã tự nguyện gánh vác.

Cách Phát âm đồng nhất trong đơn vị Chánh Hoà:

Chữ cái  / Tên Chữ  /  Âm (Cách Phát Âm) / Ví dụ

a         a          a, như trong chữ “ba”              Ba:  bờ a ba

ă         á          á (chỉ dùng để tạo vần)            ăn:  á nờ ăn

â         ớ          ớ (chỉ dùng để tạo vần)            âm:  ớ mờ âm

b        bê         bờ                                           Bà:  bờ a ba huyền bà

c        xê         cờ (không viết với e, ê, i, y)     Cà:  cờ a ca huyền cà

d       dê          dờ                                          Da:  dờ a da

đ       đê          đờ                                         Đi:  đờ i đi

e         e          e, như trong e dè                    bé:  bờ e be sắc bé

ê         ê          ê, như trong ê chề                   Dê:  dờ ê dê

g        giê        gờ (thêm h khi viết với e, ê, i)    Ga: gờ a ga / ghe: gờ e ghe

h        hát        hờ                                          Ho: hờ o ho

i         i            i, như trong li bì                      Bi:  bờ i bi

k       ca          ca (chỉ viết với e, ê, i, y)        Kê: ca ê kê

l        en-lờ      lờ                                          La: lờ a la

m      em-mờ   mờ                                        ma: mờ a ma

n       en-nờ     nờ                                         né: nơ e ne sắc né

o       o           o, như chữ đo                      đo: đờ o đo

ơ       ơ           ơ, như trong thờ ơ                thờ: thờ ơ thơ huyền thờ

p       pê         pờ (đứng sau nguyên âm)     áp: a pờ áp sắc áp

q       cu         quờ (luôn luôn đi đôi với u)   quá: quờ a qua sắc quá

r       e-rờ       rờ                                       rổ: rờ ô rô hỏi rổ

s       ét sờ      sờ (sh..)                               sẽ: sờ e se ngã sẽ

t        tê          tờ                                        ta: tờ a ta

u       u           u, như tu                              tu: tờ u tu

ư      ư           ư, như “Phật tử”                 tử: tờ ư tư hỏi tử

v      vê          vờ                                       về: vờ ê vê huyền về