Chu Niên lần 17 - GĐPT Chánh Hòa

Post date: Aug 30, 2022 4:43:5 AM

Click vào hình dưới đây để xem hình ảnh Lễ Chu Niên lần thứ 17 của GĐPT Chánh Hòa, đã diễn ra vào lúc 9:30 sáng đến 4:00 chiều, ngày Chủ Nhật 24 tháng 07 năm 2022, tại Crolls Garden Picnic Area, Crown Memorial State Beach in Alameda, CA.