Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

Post date: Oct 04, 2017 3:5:7 PM

Hôm 9/29/2017 đến 10/1/2017, Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa tham dự Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017 do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức, San Bernadino, California.  Đại điện cho GĐPT Chánh Hòa có anh Tâm Thể, anh Quang Hiền, chị Diệu Minh, anh Tâm Quảng Đạt, chị Lệ Quang, chị Hoa Hồng, anh Quảng Sơn, chị Nguyệt, anh Xanh và chị Hồng.

Xin vào đây để xem hình ảnh trong 3 ngày Hội Thảo.