Lịch Trình Sinh Hoạt

Ngày và giờ sinh hoạt:

 Mỗi Chủ Nhật, từ 9:45 AM đến 2:00 PM (Xin xem lịch trình sinh hoạt để biết những tuần nào không có sinh hoạt hay có chương trình đặc biệt)

 9:45 -  9:55   Tập họp

10:00 - 10:50   Lớp Phật Pháp

11:00 - 11:50   Lớp Việt Ngữ

12:00 - 12:30   Lễ Phật, chào GĐ kỳ

12:30 - 1:00   Ăn trưa

1:00 - 1:45   Họp đoàn, hoạt động thanh niên

1:45 - 2:00   Trò chơi vòng tròn, dây thân ái, ra về

Địa điểm:

 Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541

Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

Các hoạt động khác xin liên hệ: