Giờ Giấc Sinh Hoạt

Ngày và giờ sinh hoạt:

  Mỗi Chủ Nhật, từ 9:45 AM đến 2:00 PM (xem lịch trình sinh hoạt để biết thêm chi tiết)

Địa điểm: 

  Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541

Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

    Oanh Vũ Nam :  Quảng Hạ - Vân           510-381-3986

    Oanh Vũ Nữ   :  Hoa Hồng - Phượng      510-282-8426

     Thiếu Nam     :  Thiện Chơn - Nguyên          952-393-6718

    Thiếu Nữ        :  Lệ Quang - Tiên             510-364-1762

Các hoạt động khác xin liên hệ:

    Bác Gia Trưởng:      Tâm Thể                     408-561-0308

    Cố Vấn Gia Trưởng:  Quang Hiền - Vấn      510-754-1266

    Liên Đoàn Trưởng:  Đức Tâm - Thủy         415-845-7644