Ban Huynh Trưởng

Cố Vấn Giáo Hạnh và Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa:

CỐ VẤN GIÁO HẠNH

Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu 

BAN THƯỜNG VỤ:

Gia Trưởng:

Tâm Thể - Nguyễn Đăng Diệp

Cố Vấn Gia Trưởng:

Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn

Liên Đoàn Trưởng:

Đức Tâm - Nguyễn thị Thu Thủy

Liên Đoàn Phó Nam:

Quảng Sơn - Nguyễn văn Bồ 

Liên Đoàn Phó Nữ:

Lệ Quang - Như Tiên

Thư Ký:

Nhật Thành - Nguyễn Thiện Tâm

Thủ Quỹ:

Quảng Hạ - Lê Vân  

Quảng Trang - Nguyễn thị Thu Trang

HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN:

Thiếu Nữ:

Đoàn Trưởng: Lệ Quang (Chị Tiên)

Diệu Liên (Chị Nguyệt) 

Thiếu Nam:

Đoàn Trưởng: Thiện Chơn (Anh Nguyên)

Quảng Thiên (Anh Quốc)

 Oanh Vũ Nữ:

Đoàn Trưởng: Hoa Hồng (Chị Phượng) 

Thiện Hoa (Chị Tiffany)

Oanh Vũ Nam:

Đoàn Trưởng: Quảng Hạ (Chị Vân) 

Quảng Thuận (Anh Hòa)

General Information: info.chanhhoa@gmail.com