Bản Tin

Nhằm chuyển tải những tin tức, cũng như tường trình những Sinh hoạt, tu học và chia sẻ những sáng tác của anh chị em trong Đơn vị, Ban Huynh Trưởng chúng tôi chuyển đến quý vị Bản Tin hàng tháng của Đơn vị.

Các bản tin cũ - Link đến các Bản Tin Chánh Hòa đã được phát hành