GĐPT Chánh Hòa

Giờ giấc sinh hoạt:

 Mỗi Chủ Nhật, từ 9:45 AM đến 2:00 PM tại Chùa Phổ Từ (xem lịch trình sinh hoạt để biết thêm chi tiết)

Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

Các hoạt động khác xin liên hệ:

GĐPT Chánh Hòa