Hình Ảnh / Photos

Hình ảnh sinh hoạt trong GĐPT Chánh Hòa
Hội Xuân Bính Thân 2016