Phật Pháp


In Buddhist Youth Group, the members are divided into groups of people of same age group category and gender. For example, a seven year-old boy would be grouped with boys ages seven through twelve. A fourteen year-old girl would be group with girls ages thirteen through eighteen. They study, play, and grow to truly care for one another in the love of a disciple of Buddha. In addition to having new friends, there are other advantages. In Buddhist Youth Group, there are leaders that are loving and caring. They are always ready to teach us to become a good citizen, a good son/daughter, a good friend, and a good Buddhist. We learn motor skill, practice living with nature, and study the experiences of life in order to become a courageous and happy person. There are many good friends in the Youth Group that are always ready to lend a hand when needed.


NGÀNH OANH VŨ

Chương Trình Tu Học của Ngành Oanh Vũ được chia ra làm 4 bậc cho các em từ 7 đến 12 tuổi.  Thời gian là một năm cho mỗi bậc:

 1. Bậc Mở Mắt (Phật pháp - Hoạt động thanh niên)
 2. Bậc Cánh Mềm (Phật pháp - Hoạt động thanh niên)
 3. Bậc Chân Cứng (Phật pháp - Hoạt động thanh niên)
 4. Bậc Tung Bay (Phật pháp - Hoạt động thanh niên)

Bậc Sơ Sanh (cho các em dưới 7 tuổi) chưa có chương trình chính thức. Anh chị có thể dùng vài bài tập sau đây để hướng dẫn các em nhỏ làm quên với sinh hoạt của GĐPT, trước khi đủ tuổi vào học Bậc Mở Mắt:

 1. Sinh Hoạt với Đoàn Oanh Vũ (Oanh Vu Orientation)
 2. Luật của Đoàn (Rules of Oanh Vu)
 3. Châm Ngôn Đoàn (Oanh Vu Motto)
 4. Huy Hiệu Hoa Sen (Lotus Emblem)
 5. Em Niệm Phật (I Recite Buddha’s Name)
 6. Em Lạy Phật (I Prostrate the Buddha)
 7. Ba Ngôi Báu (3 Jewels)
 8. Phim Hoạt Họa:  Chuyện Chim Oanh Vũ (Stories of Oanh Vu Birds), Con Thỏ Mến Đạo, Con Nai Hiền

NGÀNH THIẾU


Chương Trình Tu Học của Ngành Thiếu được chia ra làm 4 bậc cho các em từ 13 đến 18 tuổi.  Thời gian là một năm cho mỗi bậc:
 1. Bậc Hướng Thiện
 2. Bậc Sơ Thiện
 3. Bậc Trung Thiện (Tiếng Việt - English*** Đang cập nhật sách mới
 4. Bậc Chánh Thiện (Tiếng Việt - English)

NGÀNH THANH

Chương Trình tu học của Ngành Thanh được chia ra làm 2 bậc cho các em trên 18 tuổi:
 1. Bậc Hòa (Tiếng Việt)
 2. Bậc Trực (Tiếng Việt)