Giờ Giấc Sinh Hoạt

Ngày và giờ sinh hoạt:
  Mỗi Chủ Nhật, từ 9:45 AM đến 3:00 PM (xem lịch trình sinh hoạt để biết thêm chi tiết)

Địa điểm: 

  Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541

Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

    Oanh Vũ Nam :  Quảng Hạ - Vân           510-381-3986
                              Nhật Quang Tịnh - Thanh         510-303-9741
    Oanh Vũ Nữ   :  Hoa Hồng - Phượng      510-282-8426
                              Diệu Duyên - Ngọc        510-754-1042
    Thiếu Nam     :  Nhật Thành - Tâm          510-579-2907
    Thiếu Nữ        :  Lệ Quang - Tiên             510-364-1762

Các hoạt động khác xin liên hệ:

    Bác Gia Trưởng:      Tâm Thể                     408-561-0308
    Phụ tá Gia Trưởng:  Quang Hiền - Vấn      510-754-1266
    Liên Đoàn Trưởng:  Diệu Minh - Nga         415-845-8565
    Việt Ngữ:                  Tâm Quảng Đạt - Thành        925-528-9850
    Phật Pháp:                Quảng Hướng - Sinh 510-303-8080