Lịch Trình Sinh Hoạt

Ngày và giờ sinh hoạt:

 Mỗi Chủ Nhật, từ 9:45 AM đến 3:00 PM (Xin xem lịch trình sinh hoạt dưới đây để biết những tuần nào không có sinh hoạt hay có chương trình đặc biệt)

 9:45                    Tập họp

10:00 - 11:00   Lớp Phật Pháp
11:00 - 12:00   Lớp Việt Ngữ
12:00 -  1:00   Lễ Phật
  1:00 -  1:30    Ăn trưa
  1:30 -  2:30    Sinh hoạt Đoàn
  2:30 -  3:00    Sinh hoạt chung
 3:00                     Ra về

Lịch trình sinh hoạt 2020

Địa điểm:

 Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541


Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

Oanh Vũ Nam:

Thiện Chơn - Nguyên

510-274-7649

Oanh Vũ Nữ:

Hoa Hồng - Phượng

510-282-8426

Thiếu Nam:

Quảng Thanh - Xanh

510-282-4386

Thiếu Nữ:

Lệ Quang - Tiên

510-364-1762


Các hoạt động khác xin liên hệ:

Cố vấn ĐV:

Tâm Thể

408-561-0308

Gia Trưởng:

Quang Hiền - Vấn

510-754-1266

Liên Đoàn Trưởng:

Diệu Minh - Nga

415-845-8565

Việt Ngữ:  

Tâm Quảng Đạt - Thành

925-528-9850

Phật Pháp:

Quảng Hướng - Sinh

510-303-8080