Lịch Trình Sinh Hoạt

Ngày và giờ sinh hoạt:

 Mỗi Chủ Nhật, từ 9:30 AM đến 12:30 PM (Xin xem lịch trình sinh hoạt dưới đây để biết những tuần nào không có sinh hoạt hay có chương trình đặc biệt)

 9:30 -  9:45   Tập họp

 9:45 - 10:15   Lễ Phật & câu chuyện dưới cờ
10:30 - 11:15   
Lớp Phật Pháp

11:15 - 12:00   Lớp Việt Ngữ
12:00 - 12:20   Họp đoàn sinh hoạt chung
12:20 - 12:30   Dây thân ái, ăn trưa, ra về

Lịch trình sinh hoạt 2022 (to be confirmed)

Địa điểm:

 Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541


Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

Oanh Vũ Nam:

Quảng Hạ - Vân

510-381-3986

Oanh Vũ Nữ:

Hoa Hồng - Phượng

510-282-8426

Thiếu Nam:

Thiện Chơn - Nguyên

952-393-6718

Thiếu Nữ:

Lệ Quang - Tiên

510-364-1762


Các hoạt động khác xin liên hệ:

Gia Trưởng:

Tâm Thể

408-561-0308

Cố vấn ĐV:

Quang Hiền - Vấn

510-754-1266

Liên Đoàn Trưởng:

Diệu Minh - Nga

415-845-8565

Việt Ngữ & Phật Pháp:  

Do các Đoàn Trưởng hướng dẫn