Ban Huynh Trưởng

Cố Vấn Giáo Hạnh và Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa:

CỐ VẤN GIÁO HẠNH
Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu 

BAN THƯỜNG VỤ:
Gia Trưởng:
Tâm Thể - Nguyễn Đăng Diệp

Phụ Tá Gia Trưởng:
Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn

Liên Đoàn Trưởng:
Đức Tâm - Nguyễn thị Thu Thủy

Liên Đoàn Phó Nam:
Quảng Sơn - Nguyễn văn Bồ 

Liên Đoàn Phó Nữ:
Diệu Minh - Lý thị Tuyết Nga 

Thư Ký:
Nhật Thành - Nguyễn Thiện Tâm

Thủ Quỹ:
Quảng Hạ - Lê Vân  
Quảng Trang - Nguyễn thị Thu Trang

HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN:
Thiếu Nữ:
Đoàn Trưởng: Lệ Quang (Chị Tiên)
Diệu Liên (Chị Nguyệt) 

Thiếu Nam:
Đoàn Trưởng: 
Thiện Chơn (Anh Nguyên)
Quảng Thanh (Anh Xanh)
Quảng Thiên (Anh Quốc)
 
Oanh Vũ Nữ:
Đoàn Trưởng: Hoa Hồng (Chị Phượng) 
Thiện Hoa (Chị Tiffany)

Oanh Vũ Nam:
Đoàn Trưởng: 
Quảng Hạ (Chị Vân) 
Quảng Thuận (Anh Hòa)
Pháp Đạo (Anh Tâm)

PHẬT PHÁP:
Trưởng TB PP: Htr. Quảng Hướng 
Htr. Quảng Thuận (Sơ Sinh) (HT)
Htr. Quảng Hạ (Chị Vân) (Mở Mắt) (20)
Htr. Hoa Hồng (Chị Phượng) (Cánh Mềm) (15)
Htr. Diệu Duyên (Chị Ngọc) (Chân Cứng) (21)
Htr. Quảng Thanh (Anh Xanh) (Tung Bay) (19)
Htr. Thiện Chơn (Anh Nguyên) (Hướng Thiện) (13)
Htr. Diệu Minh (Chị Nga) (Sơ Thiện) (14)
Htr. Quang Hiền (Anh Vấn) (Trung Thiện) (19)

VIỆT NGỮ:
Trưởng TB VN:  Tâm Quảng Đạt (Anh Thành)
Htr. Quảng Thuận (Anh Hòa) (SS) (HT)
Chị Thanh Liên (VL1) (20)
Htr. Giác Tiệp (Anh Sinh) (VL2) (13)
Chị Tâm Diệu Hoa (Chị Liên) (1) (21)
Htr. Hoa Hồng (Chị Phượng) (2) (15)
Chị Tâm Như Liên (3) (23)
Chị Chúc Diễm (Lệ Chi) (4) (14)
Htr. Thiện Chơn (Anh Nguyên) (6) (HT)
Htr. Quảng Thanh (Anh Xanh) (7) (19)
Cô Diệu Mỹ (Phi Phượng) (8) (TV)
Chị Hoa) (VSL) (HT)


Hoạt Động Thanh Niên:
Htr. Quang Hiền - Anh Vấn

Văn Mỹ Nghệ:  
Htr. Đức Tâm - Chị Thủy

General Information: info.chanhhoa@gmail.com