Ban Huynh Trưởng

Cố Vấn Giáo Hạnh và Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa:

CỐ VẤN GIÁO HẠNH
Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu 

BAN THƯỜNG VỤ:
Cố vấn Đơn Vị:
Tâm Thể - Nguyễn Đăng Diệp

Gia Trưởng:

Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn

Liên Đoàn Trưởng:

Diệu Minh - Lý thị Tuyết Nga 

Liên Đoàn Phó Nam:
Tâm Quảng Đạt - Nguyễn Công Thành 

Liên Đoàn Phó Nữ:
Đức Tâm - Nguyễn thị Thu Thủy

Thư Ký:
Lệ Quang - Đỗ Như Tiên
Nhật Thành - Nguyễn Thiện Tâm (PT)

Thủ Quỹ:
Quảng Hạ - Lê Vân  
Quảng Trang - Nguyễn thị Thu Trang

HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN:
Thiếu Nữ:
Đoàn Trưởng: Lệ Quang (Chị Tiên)
Quảng Hạ (Chị Vân) 
Diệu Liên (Chị Nguyệt) 

Thiếu Nam:
Đoàn Trưởng: 
Quảng Thanh (Anh Xanh)
Nhật Thành (Anh Tâm)
Quảng Sơn (Anh Bồ) 
 
Oanh Vũ Nữ:
Đoàn Trưởng: Hoa Hồng (Chị Phượng) 
Diệu Duyên (Chị Ngọc)
Thiện Hoa (Chị Tiffany)

Oanh Vũ Nam:
Đoàn Trưởng: 
Thiện Chơn (Anh Nguyên)
Quảng Thuận (Anh Hòa)
Pháp Đạo (Anh Tâm)

PHẬT PHÁP:
Trưởng TB PP: Htr. Quảng Hướng 
Htr. Quảng Thuận (Sơ Sinh) (HT)
Htr. Quảng Hạ (Chị Vân) (Mở Mắt) (20)
Htr. Hoa Hồng (Chị Phượng) (Cánh Mềm) (15)
Htr. Diệu Duyên (Chị Ngọc) (Chân Cứng) (21)
Htr. Quảng Thanh (Anh Xanh) (Tung Bay) (19)
Htr. Thiện Chơn (Anh Nguyên) (Hướng Thiện) (13)
Htr. Diệu Minh (Chị Nga) (Sơ Thiện) (14)
Htr. Quang Hiền (Anh Vấn) (Trung Thiện) (19)

VIỆT NGỮ:
Trưởng TB VN:  Tâm Quảng Đạt (Anh Thành)
Htr. Quảng Thuận (Anh Hòa) (SS) (HT)
Chị Thanh Liên (VL1) (20)
Htr. Giác Tiệp (Anh Sinh) (VL2) (13)
Chị Tâm Diệu Hoa (Chị Liên) (1) (21)
Htr. Hoa Hồng (Chị Phượng) (2) (15)
Chị Tâm Như Liên (3) (23)
Chị Chúc Diễm (Lệ Chi) (4) (14)
Htr. Thiện Chơn (Anh Nguyên) (6) (HT)
Htr. Quảng Thanh (Anh Xanh) (7) (19)
Cô Diệu Mỹ (Phi Phượng) (8) (TV)
Chị Hoa) (VSL) (HT)


Hoạt Động Thanh Niên:
Htr. Quang Hiền - Anh Vấn

Văn Mỹ Nghệ:  
Htr. Đức Tâm - Chị Thủy

General Information: info.chanhhoa@gmail.com